English

Interesat e reja të ofruara nga Banka e Shqipërisë

Më poshtë do të gjeni interesat e reja të ofruara nga Banka e Shqipërisë

Përditësimi i fundit: 23.09.2009

  Interesat në tregun ndërbankar të parasë

TRIBID 'Interesi i kërkuar për pranimin e depozitave'Â

o/nÂ

njëditor

4.04%

12MÂ

12-mujor

7.98%

6MÂ

6-mujor

6.89%

3MÂ

3-mujor

5.91%

1MÂ

1-mujor

5.70%

1WÂ

njëjavor

5.15%

TRIBOR 'Interesi i ofruar për vendosjen e depozitave'Â

1MÂ

1-mujor

6.89%

1WÂ

njëjavor

6.23%

o/nÂ

njëditor

5.92%

12MÂ

12-mujor

9.46%

6MÂ

6-mujor

8.35%

3MÂ

3-mujor

7.34%

KOMENTE