English

Protestë e studentëve ndaj TOEFL-it

Studentët e universiteteve publike kanë protestuar para Ministrisë së Arsimit
lidhur me provimin e detyrueshëm të anflishtes (TOEFL) si kusht për diplomimin e tyre. Ata mendojnë se po i bëhet një përçmim gjuhës Shqipe si një gjuhë e pavlerë dhe cënimin e njohjes së gjuhëve të tjera. Si mund të jetë kusht kur universiteti është shtetëror dhe gjuha primare dhe zyrtare është gjuha shqipe dhe të gjitha materialet dhe literaturat bëhen në gjuhën Shqipe?
Studentët theksojnë se ky kusht i shtrëngon ata nga të ardhurat e tyre dhe i detyron që të shpenzojnë më shumë për të mësuar gjuhën e huaj dhe njëkohësisht duke nxjerrë shuma të medha për testimin sipas rregullave të këtyre teksteve.
Nëse ministria nuk merr parasysh kërkesën dhe aq më tepër po morri përgjigje negative ,protesta do të jetë e në një shkallë të madhe.

KOMENTE