English

60 taksat e hequra dhe të ndryshuara nga Bashkia e Tiranës

Taksat dhe tarifat vendore qe hiqen dhe ndryshojne ne Tirane
HIQEN
Taksat e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve
Tarifa e shërbimit arkivor
Tarifa për shërbimin e strehimit
Tarifa për shërbimin në fushën e transportit
Dhënie certifikate për transport mallrash apo pasagjerë 2.000 l
Dhënie autorizimi për subjekte të transportit ndërqytetas 3.000 l
Autorizim për lëvizje të automjeteve brenda unazës 500 l/muaj
Leje certifikatë për servis automjetesh, lavazh, parking 10.000 l
Licencë për lejimin e aktivitetit për autoshkolla 5.000 lekë
Autorizim për pikat e tregtimit me pakicë të karburanteve 5.000 l
Leje shërbimi tregtar ambulator
Leje shërbimi tej kohës normale të punës
Lejë për shërbim 24 orësh (bar kafe, restorant, pub, diskotekë, kazino)
Tarifa për mirëmbajtjen e rrugëve qytetase
Tarifa e Inspektoratit Urban
Tarifa e Inspektoratit Veterinar
Tarifa për njësitë bashkiake:
Lëshim vërtetimi banor lagjeje
Kryerja e procedurave për ndarje ose bashkim familjar
Dhënie autorizimi për pensionistët
Vërtetimi-deklaratë për marrjen e kompensimit për personat e punësuar në shtet që kanë pjesëtarë familjeje pa punë.
Shqyrtim i dosjeve për leje ndërtimi
Kontrolli i dokumentacionit për privatizim
Kontrolli i dokumentacionit për statusin e të pastrehut
Tarifë për regjistrim fillestar në biblioteka
Tarifa e urbanistikës:
Tërheqje dokumentesh
Kontrolli i piketimit të objekteve
3 kate: 3.200 lekë
Mbi 3 kate: 4.800 lekë
Kontrolli pas përfundimit të themeleve
3 kate: 3.200 lekë
Mbi 3 kate: 4.800 lekë
Kontrolli pas përfundimit të karabinasë 2000 lekë për kat
Aktkontroll i përfundimit të punimeve 8.000 lekë
Azhornimi i gentplaneve për leje ndërtimi: 40 lek/m2
Për procedurë legalizimi të shtesës 40 lekë/m2
Për procedurë legalizimi të ndërtimeve pa leje 10 lekë/m2
Matja, përcaktimi i zonës së vendndodhjes së objektit 6.000 lekë/m2
Azhornime për reklama, vendosje tavolinash 2.000 lekë
Tarifa për shërbime në Drejtorinë e Përgjithshme të Taksave
Tarifa dhe vërtetime për plotësimin e dokumentacionit për privatizim
Tarifa “Qendra kulturore Tirana”:
Tarifa e sallës 10.000 lekë/ora
Hyrja për shfaqjet e cirkut të organizuara për kopshte 200 lekë
Hyrja për shfaqjet e varietesë 200-500 lekë
Hyrja për shfaqjet e baletit 300-700 lekë
Tarifa “Klubi Sportiv Tirana”:
Përdorimi i fushave të tenisit 300 lekë/ora
Tarifë e përdorimit të palestrës 1.500 lekë/ora
Tarifa e përdorimit të fushave të basketbollit 300 l/ora
Tarifa “Klubi i futbollit Tirana”
Për ndeshje kombëtare 200 lekë-500 lekë
Për ndeshje ndërkombëtare 400 lekë-1000 lekë
Tarifa për shfrytëzimin e mjediseve të stadiumit “Selman Stërmasi” 50.000 lekë
NDRYSHOJNE
Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave
Familjarët 5000 lekë/vit
Biznesi i vogël 10% të taksës/vit
Tarifat e shërbimit në tregjet publike
Në tregjet për artikuj industrial 3.500 lekë/muaj
Në tregjet për artikujt e tjerë 2.000 lekë/muaj
Përfitojnë 5% reduktim të tarifës kur paguajnë detyrimin për 6 muaj
Përfitojnë 10% reduktim të tarifës, kur paguajnë detyrim për 1 vit
Taksa e fjetjes në hotel:
3% e çmimit të fjetjes
Taksa e tabelës:
Vendosje tabele për qëllime identifikimi
Tabelë në shqip ishte: 1.500 lekë/vit
Bëhet: 120 lekë vit
Tabelë në gjuhë të huaj
Ishte 3.000 lekë/vit
Bëhet: 120 lekë /vit
Reklamat:
Të zakonshme
Ishte: 10.000 lekë m2/vit
Bëhet: 45.000 lekë m2/vit
Elektronike 15.000 lekë m2/vit
Bëhet 45.000 lekë m2/vit

KOMENTE