English

Autostrada Milot-Morinë. 5 kompani konkurrojnë për mirëmbajtjen e saj (VIDEO)

564
Në 23 shkurt është zhvilluar takimi lidhur me proçedurat konkurruese për dorëzimin e ofertave (faza parakualifikim) për kryerjen e procedurave ligjore, për dhënien me koncesion të shërbimit të mirëmbajtjes, rehabilitimit dhe operimit të autostradës Milot-Morinë, (Forma BOOT)
Koncesionari do të jetë përgjegjës për:

- operimin dhe mirëmbajtjen e Autostradës;

- operimin dhe mirëmbajtjen e tunelit të Thirrës;

- funksionimin e një sistemi të hapur tarifash, mbledhjen e të ardhurave nga tarifat;

- punimet shtesë për stabilizimin e skarpatave dhe masa mbrojtëse për të parandaluar mbylljen e rrugëve, për përmirësimin e sigurisë në rrugë, dhe për të reduktuar gradualisht kostot e operimit dhe mirëmbajtjes së Autostradës.

Përveç kushteve të mësipërme, koncesionari, do jetë i detyruar të ndërmarrë punimet e mëposhtme për rehabilitimin dhe zgjerimin:

- ndërtimi i sheshit të pagesave, për një sistem "të hapur" tarifimi;

- instalimin e rrethimit përgjatë Autostradës;

- instalimin e ndriçimit në të gjitha kryqëzimet;

- ndërtimin e tre kryqëzimeve në segmentin e III-të të autostradës;

- ndertimin e kryqezimit në Kalimash;

- dublimi i segmentit të I-rë ( Milot- Rrëshen) të autostradës dhe

- ndërtimin e një ure të re të Drinit dhe tunelit vijues në Kukës.

Gjatë kësaj procedure depozituan dokumentacion 5 subjektet/bashkuesit ofertues.

Procedura e hapjes së ofertave dokumentacionit per parakualifikim u krye në prani të mediave, në një proces të qetë dhe transparent. Dokumentacioni do të vlerësohen bazuar në kriteret e përzgjedhur të përcaktuar në dokumentacion standart të kësaj procedure për fazën parakualifikim. Njoftojmë, se në përputhje me ligjin “Për Koncesionet`, të ndryshuar, VKM Nr.874, datë 14.12.2011 dhe VKM nr. 27, datë 19.1.2007, “Për miratimin e rregullave të vleresimit dhe të dhënies se koncesioneve``,

Komisioni i Vlerësimit do të përfundojë vlerësimin e ofertave të paraqitura brenda datës 23 mars 2012 dhe autoriteti do të ndjekë procedurat e parashikuara konform ligjit në fuqi.

KOMENTE