English

Njoftim: Funksione të lira për konkurrim në strukturat e shërbimeve mbështetëse në Policinë e Shtetit

Periudha e aplikimit përfundon më datë 20.04.2009

 Â

Bazuar në Ligjin Nr.9749, datë 04. 06. 2007, "Për Policinë e Shtetit", Rregulloren e Personelit të Policisë së Shtetit miratuar me vendim Nr. 804, datë 21.11.2007 të Këshillit të Ministrave, si dhe akteve të tjera normative të dala në zbatim të tyre, shpallen funksione të lira për konkurrim në strukturat e shërbimeve mbështetëse të Policisë së Shtetit, funksionet organike si më poshtë:Â

Në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit:Â

-     Dy funksione organike, Specialist Helpdesk (elektronike /informatike), në Seksionin e Gatishmerisë së T.I-së (Helpdesk), Qendra e Shërbimeve të Teknologjisë së Informacionit. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Një funksion organik, Shef Seksioni (elektronike/ndërlidhje) në Seksionin e Transmetimit të Radio/telefonisë, Qendra e Shërbimeve të Teknologjisë së Informacionit. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Një funksion organik, Mekanik/ Hidraulik në Njësinë e Shërbimeve dhe Mirëmbajtjes.Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Një funksion organik, Punonjës Mirëmbajtje e shërbimi në Njësinë e Shërbimeve dhe Mirëmbajtjes. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-Â Â Â Â Â Një funksion organik, Specialist në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit, Departamenti për Sherbimet Mbështetëse.Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Një funksion organik, Specialist Elektronike/Informaticien për Suportin e Përdoruesve në Sektorin e Asistencës dhe Mirëmbajtjes së Sistemeve, Drejtoria e Teknollogjisë së Informacionit, Departamenti për Shërbimet Mbështetëse.Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-      Një funksion organik, Specialist për Burimet e Ushqimit (Elektrike/ Ndërlidhje) në Sektorin e Asistencës dhe Mirëmbajtjes së Sistemeve, Drejtoria e Teknollogjisë së Informacionit, Departamenti për Shërbimet Mbështetëse.Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Një funksion organik, Specialist Rjeti Kompjuterik/Telefonik/Elektrik në Sektorin e Asistencës dhe Mirëmbajtjes së Sistemeve, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit, Departamenti për Shërbimet Mbështetëse. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Një funksion organik, Shef Sektori në Sektorin e Auditimit të Brendshëm, në DPP. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Një funksion organik, Shef Sektori ai Specialist, Sektori i Investimeve dhe Menaxhimit të Pronës, Drejtoria Ekonomike, Departamenti për Shërbimet Mbështetëse. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Një funksion organik, Specialist Prokurimesh ai dhe Informaticien, Sektori i Prokurimeve, Departamenti për Sherbimet Mbështetëse. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

Â

Instituti i Përgatitjes së Qenve të Policisë së ShtetitÂ

-     Një funksion organik Specialist Mjek Veteriner dhe Zooteknik, Seksioni i Stërvitjes dhe Mbarështrimit, Instituti i Përgatitjes së Qenve të Policisë së Shtetit. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

Â

Në Drejtorinë e Policisë së Qarkut BeratÂ

-     Një funksion organik, Specialist Veshmbathje e Prokurimi, Sektori Ekonomik, Drejtoria e Policisë së Qarkut Berat.Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Një funksion organik, Shef Sektori, Sektori i Buxhet Financës, Drejtoria e Policisë së Qarkut Berat. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Një funksion organik, Specialist për Telekomunikacionin, elektronikën, informatikën ai dhe Shifrant, Sektori i Teknologjisë së Informacionit, Drejtoria e Policisë së Qarkut Berat. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Një funksion organik, Specialist në Shërbimet Administrative, ai dhe protokollist/arkivist/operator dhe arkëtar, në Komisariatin e Policisë Skrapar, Drejtoria e Policisë së Qarkut Berat. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

Â

Në Drejtorinë e Policisë së Qarkut FierÂ

-     Një funksion organik, Specialist mjek, Sektori i Personelit në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Fier. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Një funksion organik, Specialist për Telekomunikacionin, elektronikën, informatikën, ai dhe Shifrant, Sektori i Teknologjisë së Informacionit në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Fier. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

Â

Në Drejtorinë e Policisë së Qarkut GjirokastërÂ

-      Një funksion organik, Specialist mjek, Sektori i Personelit në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Gjirokastër. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-      Një funksion organik, Specialist Shërbimesh e Prokurimi, Sektori Ekonomik në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Gjirokastër. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Një funksion organik, Specialist Armatimi, Sektori Ekonomik në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Gjirokastër. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Dy funksione organike, Specialist Finance, Sektori i Buxhet Financës, në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Gjirokastër.Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

Â

Në Drejtorinë e Policisë së Qarkut LezhëÂ

-      Një funksion organik, Specialist Shërbimesh e Prokurimi, Sektori Ekonomik në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Lezhë.Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-      Një funksion organik, Shef Seksioni ai dhe Jurist e Zëdhënës, Seksioni i Administrimit të Dokumentave dhe Përfaqësimit Ligjor në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Lezhë. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

Â

Në Drejtorinë e Policisë së Qarkut DibërÂ

-      Një funksion organik, Specialist Armatimi, Sektori Ekonomik në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Dibër. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

Â

Në Drejtorinë e Policisë së Qarkut KukësÂ

-     Një funksion organik, Specialist Armatimi, Sektori Ekonomik, Drejtoria e Policisë së Qarkut Kukës. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

Â

Në Drejtorinë e Policisë së Qarkut DurrësÂ

-      Një funksion organik, Specialist Shërbimesh e Prokurimi, Sektori Ekonomik në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Durrës.Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-      Një funksion organik, Specialist Psikolog, Seksioni i Administrimit të Dokumentave dhe Përfaqësimit Ligjor në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Durrës. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

Â

Në Drejtorinë e Policisë së Qarkut ElbasanÂ

-     Një funksion organik, Shef Seksioni ai dhe Jurist, Seksioni i Administrimit të Dokumentave dhe Përfaqësimit Ligjor në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Elbasan. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Një funksion organik, Specialist Psikolog dhe Statistike, Seksioni i Administrimit të Dokumentave dhe Përfaqësimit Ligjor në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Elbasan. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

Â

Në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Korçë Â

-     Një funksion organik, Shef Seksioni ai dhe Zëdhënës, Seksioni i Administrimit të Dokumentave dhe Përfaqësimit Ligjornë Drejtorinë e Policisë së Qarkut Korçë. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Një funksion organik, Specialist Psikolog, Seksioni i Administrimit të Dokumentave dhe Përfaqësimit Ligjor në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Korçë. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Një funksion organik, Specialist Jurist, Seksioni i Administrimit të Dokumentave dhe Përfaqësimit Ligjor në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Korçë. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

 Â

Në Drejtorinë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit KorçëÂ

-     Një funksion organik, Specialist për Buxhet Financën, Sektori i Administratës në Drejtorinë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit Korçë . Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

Â

Në Drejtorinë e Policisë së Qarkut TiranëÂ

-    Një funksion organik, Specialist, Seksioni i Pagave, Sektori i Buxhet Financës në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Tiranë.Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

-     Një funksion organik, Specialist Telekomunikacioni, Sektori i Teknologjisë së Informacionit në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Tiranë. Kërkesa për Kandidatët dhe informacion për konkurimin.

 Periudha e aplikimit fillon me datë 25.03.2009 dhe përfundon me datë 20.04.2009.

Â

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së ShtetitÂ

Â

KOMENTE