English

Interesat e reja të ofruara nga Banka e Shqipërisë

Tiranë, 13 Nëntor NOA - Më poshtë mund të gjeni interesat e reja të ofruara nga Banka e Shqipërisë, një bashkëpunim me agjencinë NOA:

Â

 Interesat në tregun ndërbankar të parasë

TRIBID 'Interesi i kërkuar për pranimin e depozitave'Â

o/nÂ

njëditor

4.18%

12MÂ

12-mujor

7.76%

6MÂ

6-mujor

6.69%

3MÂ

3-mujor

5.80%

1MÂ

1-mujor

5.10%

1WÂ

njëjavor

4.88%

TRIBOR 'Interesi i ofruar për vendosjen e depozitave'Â

1MÂ

1-mujor

6.91%

1WÂ

njëjavor

6.21%

o/nÂ

njëditor

5.55%

12MÂ

12-mujor

9.44%

6MÂ

6-mujor

8.33%

3MÂ

3-mujor

7.32%

Â

KOMENTE