English

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë

Ditën e mërkurë, datë 25. 11. 2009, ora 10.oo, në selinë e Bankës së Shqipërisë do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë me këtë rend dite:

Â

Raporti i Politikës Monetare për muajin nëntor 2009 dhe marrja e vendimit të politikës monetare.

Â

Projektet "Për miratimin e rregulloreve "Mbi organizimin dhe funksionimin e Departamentit të Burimeve Njerëzore" dhe "Mbi organizimin dhe funksionimin e shërbimit të Arkiv - Protokollit në Bankën e Shqipërisë"".

Â

Informacionet "Mbi gjendjen e sistemit bankar në tremujorin e tretë të vitit 2009" dhe "Mbi vrojtimin e sistemit bankar në tremujorin e tretë të vitit 2009".

Â

Informacioni "Për ecurinë e rezervës valutore dhe të portofoleve të investimeve në muajin tetor të vitit 2009".Â

Â

Informacioni "Mbi sigurinë e informacionit në sistemet informatike të Bankës së Shqipërisë".Â

Â

Informacioni "Për pasqyrat financiare të Bankës së Shqipërisë për muajin tetor të vitit 2009".

Â

KOMENTE