English

Interesat në tregun ndërbankar të parasë

Tirane, 2 Prill NOA - Me poshte gjenden interesat në tregun ndërbankar të parasë nga Banka e Shqiperise TRIBID 'Interesi i kërkuar për pranimin e depozitave'

o/n

njëditor

4.18%

12M

12-mujor

7.50%

6M

6-mujor

6.49%

3M

3-mujor

5.48%

1M

1-mujor

5.13%

1W

njëjavor

4.81%

TRIBOR 'Interesi i ofruar për vendosjen e depozitave'

1M

1-mujor

6.91%

1W

njëjavor

6.21%

o/n

njëditor

6.13%

12M

12-mujor

9.13%

6M

6-mujor

7.94%

3M

3-mujor

7.21%

KOMENTE