English

Orgazma femërore dhe mashkullore janë dy pole të kundërta

Për 40 vitet e fundit biologët kanë debatuar nëse orgazma femër ka evoluar për t'i dhënë një shtysë grave riprodhuese, apo ajo është thjesht një produkt i evolucionit të orgazmës mashkullore.


Brendan Zietsch në Universitetin Queensland, Australi, dhe Pekka Santtila në Abo Akademi University në Turku, Finlandë, mendojnë se ata mund të ndihmojnë për t'iu përgjigjur pyetjes.

Nëse orgazma femërore është thjesht një produkt i orgazmës mashkullore, atëherë gjene të ngjashme do të qëndrojnë në funksionin orgazmik si te burrat dhe te gratë.

Si pasojë, seks e kundërta, binjakët por me sekse të kundërta, vëllezërit e motrat do të ndajnë ngjashmëri më shumë në sensibilitetet e tyre për orgazmë - si Zietsch e quan atë "orgasmability" - sesa njerëzit që nuk kanë lidhje.

Për të matur këtë orgasmability, hulumtuesit përdoren të dhënat e marra nga anketa, vetëm nën 5000 grupe të binjakeve identike dhe jo identike dhe vëllezërve dhe motrave të rregullta.

Pyetësori ishte ndërtuar në lidhje me kohën për orgazmën te meshkuj dhe frekuencën dhe lehtësinë e orgazmës në femra.

Në përputhje me gjetjet e mëparshme, dhe Zietsch Santtila ka gjetur se të binjakët identik të të njëjtit seks kishin ngjashmëri shumë orgazmike se te binjakët jo identikë të të njëjtit seks dhe vëllezërit e motrat, duke treguar se gjenet luajnë një rol në funksion orgazmik dhe me sa duket duke siguruar disa dëshmi që mund të jenë të sakta.

Megjithatë, në kundërshtim me pritjet e skenarit nga-produktet, të dy studiuesit gjetën se binjakët me sekse të kundërta dhe motrat sekset e kundërta seks dyshe dhe vëllezërit e motrat nuk kishin praktikisht asnjë korrelacion në orgasmability.

"Kjo tregon se gjenet që ndikojnë në funksionin orgasmic te meshkujt nuk janë të njëjta si ato të grave," thotë studimi.

Me fjalë të tjera, orgazma mashkullore dhe femërore ka evoluar nëpërmjet rrugëve të ndryshme gjenetike, dhe hipoteza nënprodukt, është e pasaktë.

KOMENTE