English

Kosovë. Mjekëve u shtyhet liçenca deri më 30.06.2013

Ministria e Shëndetësisë i njofton të gjithë profesionistët shëndetësorë që ushtrojnë profesionin brenda shtetit të Kosovës, të cilëve iu ka skaduar afati i vlefshmërisë së licencave, se është marrë vendimi që ato do të kenë afat deri me datë 30.06.2013.

KOMENTE