English

Video e inskenuar, e diskriminimit të muslymanëve në Amerikë

Ky eksperiment i fuqishëm social që jepet në video na jep një paraqitje të shkurtër të diskriminimit shqetësuese të shumë muslimanëve që përballet çdo ditë në Amerikë.
Në këtë eksperiment të televizionit “abc”, vihet re se janë të paktë ata amerikanë që urrejnë për shkak të përkatësisë fetare apo prejardhjes.
1881

KOMENTE