English

Nga 1 prilli, formularë të rinj aplikimi për shërbime telefonike dhe internet

Autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare AKEP, njofton se tani do të ketë vetem aplikim individual per sherbime telefonike dhe internet.

Behen saktesime te te dhenave te pajtimtareve.

Me kete Vendim behen disa permiresime dhe saktesime lidhur me te dhenat e pajtimtarit ne momentin e aplikimit ku dokumenti baze parashikohet ID karta dhe percaktohet si e dhene e vetme identifikimi nr personal.
Po ashtu parashikohen aplikime poshte moshes 18 vjec por nen pergjegjesine se kujdestarit ose prindit.
Nje formular i vecante tashme do kete dhe per internetin ku jane parashikuar dhe menyrat e ofrimit dhe vendosja e identifikimit te tij nepermjet username.

KOMENTE