English

Provimi i VAP. Datat kur do të jepen sipas degëve

UISH(Urdhri i infermierit të Shqipërisë) njofton se te gjithë kandidatët që kanë mbaruar praktikën 3 mujore në profesionet infermieri, mami, fizioterapi, teknik laboratori , teknik imazherie dhe logopedist duhet deri në dt. 01.10.2014 të kenë dorëzuar librezat e praktikës dhe të rregjistrohen për provimin VAP ( Vlerësimi i aftësimit profesional ) pranë UISH në Qarqe dhe në Qëndër.
Mbas kësaj date s’ka rregjistrime

Provimi i VAP do të zhvillohet pranë UISH në Tiranë nga dt. 13-23.10.2014
Listat emërore sipas ditëve dhe profesioneve do i gjeni në faqen zyrtare e UISH mbas dt. 03.10.2014

Provimi i shtetit që do jepet pranë AKP do zhvillohen javën e tretë të Nëntorit e në vazhdim

Njoftohen të gjithë kandidatët infermieri, mami, fizioterapi, teknik laboratori teknik imazherie dhe logopedist për herë të I-II-III-IV-V që brënda dt. 10.10.2014 të kenë përfunduar rregjistrimin pranë UISH në Qarqe ose Qëndër.
Mbas kësaj date s’ka më rregjistrime dhe kandidatët që s’rregjistrohen ngelen për në muajin Prill – Maj.

KOMENTE