English

Njoftim mbi përdorimin e ri të faqes së Tatim Taksave online

Të nderuar tatimpagues!

Nëpërmjet këtij njoftimi ju sqarojmë se:

Shërbimi "e tax" është i disponueshem si një ndërfaqe (website), e cila mund të përdoret nga një kompjuter personal (PC) ose Laptop.

Kërkesat minimale për ekranin janë 1024x768 pixels.

Shërbimi "e-tax" operon në versionet e Internet Explorer 10 e lart, Google Chrome 30 e lart dhe Mozilla Firefox 25 e lart.

Kërkesa shtesë për deklarimin e librave të shitjes dhe blerjes si dhe për printimin e formularëve dhe urdhërpagesave, janë :
Microsoft Excel: Microsoft Excel 2007 ose më lart për të ngarkuar librat e shitjes dhe te blerjes.( xlsx)
Adobe reader: Adobe Reader 5.0+ dhe lart

KOMENTE